ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΤΑ TOPIC ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ POSTIMAGE ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ P ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΦΟΝΤΟ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κλειδωμένο
Άβαταρ μέλους
BellasDimitris
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 52
Εγγραφή: 09 Ιαν 2018, 21:43
Τοποθεσία: Patras

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δημοσίευση από BellasDimitris » 26 Ιαν 2018, 11:23

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Μη κερδοσκοπικός Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος με έδρα την Πάτρα
25ης Μαρτίου, 104 Πάτρα - Τ.Κ.: 26334 - Τηλ. επικοινωνίας: 6948664712 - 6973887404
Ετος ίδρυσης 2009, με την 426/09 απόφαση του Πρωτοδικείου Πάτρας.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του εδρεύοντος στην Πάτρα Συλλόγου με την επωνυμία
''ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ''.

ΑΡΘΡΟ 1ο :
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στην Πάτρα Σύλλογος με την επωνυμία :
'' ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ''
με έδρα την Πάτρα.

ΑΡΘΡΟ 2ο:
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι : α) η ανάπτυξη και η διάδοση του Μοντελισμού, β) η μελέτη της Ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας καθώς και η συνακόλουθη μελέτη πολιτισμικών και λαογραφικών στοιχείων, γ) η ενίσχυση της φιλίας, η ανάπτυξη του πνεύματος ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας μεταξύ των μελών καθώς και η ψυχαγωγία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο :
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

Ο Σκοπός του Συλλόγου επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο θα κρίνεται πρόσφορο και κατάλληλο από τις εκάστοτε Διοικήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Ειδικότερα , ο Σκοπός του Συλλόγου επιδιώκεται α) με την λειτουργία γραφείων και εντευκτηρίου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συναντήσεως των μελών, β) με την οργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, διαγωνισμών, ομιλιών , προβολών και άλλων εκδηλώσεων, γ) μέσω της συνεργασίας με Σωματεία της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό και δ) με την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων ενημέρωσης των μελών του και τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Ο Σύλλογος έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στην λειτουργία του, η οποία και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της κείμενης Νομοθεσίας. Απαγορεύεται απολύτως η επέμβαση άλλου Συλλόγου, Σωματείου ή Νομικού Προσώπου στην αυτονομία αυτή και σε όλες τις εκφάνσεις της (πχ οικονομική διαχείριση των πόρων του Συλλόγου, διοίκηση αυτού, λειτουργία, οργάνωση δραστηριοτήτων κτλ), τυχόν δε επιχειρούμενη τέτοια επέμβαση, υποχρεωτικά και πάντοτε θα απορρίπτεται από την εκάστοτε Διοίκηση. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητώς η καθ' οιονδήποτε τρόπο επιδίωξη και εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων, από την εκάστοτε Διοίκηση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5ο:
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1) Πόροι του Συλλόγου είναι : α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή άλλες εισφορές των μελών, β) δωρεές ή διαθήκες. Δωρεές όμως ή διαθήκες οι οποίες υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους σκοπούς του δεν θα γίνονται αποδεκτές, γ) οι Κρατικές ,Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις, δ) κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία και τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του.
2) Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεων των μελών.
3) Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνον κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.
4) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση της Συνέλευσης των μελών, η οποία παρέχεται με πλειοψηφία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου.
5) Κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο, θα γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.
6) Οι δωρεές προς τον Σύλλογο γίνονται πάντοτε επωνύμως.

ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου και συμβάλλουν στην ευόδωσή τους. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και επιθυμούν να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση όσοι προσέφεραν, κατά την κρίση της, εξαιρετικές υπηρεσίες, μέσω της εν γένει ανάπτυξης και προαγωγής των σκοπών του Συλλόγου. Δεν υποχρεούνται μάλιστα στην καταβολή καμίας συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 7ο:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1) Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει αίτηση , έγγραφη / ηλεκτρονική προς το Δ.Σ. με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι : α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και β) δεν είναι μέλος άλλου Συλλόγου με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. Συγχρόνως με την υποβολή της παραπάνω αιτήσεως πρέπει να καταβάλλει και το καθορισμένο δικαίωμα εγγραφής. Η κατά τα άνω υποβαλλόμενη αίτηση προσυπογράφεται από δύο (2) τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία συνηγορούν υπέρ της εγγραφής.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον εγκρίνει την αίτηση, με απόφασή του λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, εγγράφει το νέο μέλος στο Σύλλογο, άλλως απορρίπτει την αίτηση εγγραφής. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία αποφαίνεται οριστικά περί της αποδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8ο:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου : α) εφ΄ άπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής το οποίο ορίζεται στο ποσό των 15,00 ευρώ και β) μηνιαία συνδρομή , η οποία ορίζεται στο ποσό των 5,00 ευρώ . Τα ποσά αυτά καθορίζονται κάθε φορά με αντίστοιχες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Τα τακτικά μέλη συμφωνούν να καταβάλλουν επίσης έκτακτες εισφορές, οι οποίες όμως καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι από τον Σύλλογο σκοποί. Οι εκάστοτε αυτές εισφορές δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ΄ έτος το διπλάσιο του ποσού των ετήσιων συνδρομών.
Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται αυτά που κατά την Γενική Συνέλευση δεν οφείλουν τακτικές ή έκτακτες εισφορές στον Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 9ο:
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α) Να συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση του σκοπού του Συλλόγου .
β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
γ) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, την μηνιαία εισφορά τους, καθώς και κάθε εισφορά επιβαλλόμενη από την Γενική Συνέλευση.
δ) Να αποκαθιστούν οποιαδήποτε υλική ζημία τυχόν προξενήσουν σε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.
ε) Μέλη του Σωματείου με οποιοδήποτε τρόπο μη ταμειακώς εντάξει, στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1) Όλα τα μέλη του Συλλόγου τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται:
α) Να κάνουν χρήση των χώρων του Σωματείου όπως καθορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς.
β) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
γ) Να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση.
2) Μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
α) Να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής επιτροπής ή κάθε άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Διοικήσεως του Σωματείου.
β) Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί παντός ζητήματος που τίθεται προς ψήφιση και που αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου.
γ) Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως.
3) Όλα τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα.
4) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορούν επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπή ς και γενικώς στα όργανα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 11ο:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

α) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύλλογο οποτεδήποτε θελήσει . Προς τούτο οφείλει να υποβάλλει αίτηση περί διαγραφής του από το Μητρώο Μελών και υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες ταμειακές του υποχρεώσεις, μέχρι και την ημέρα της διαγραφής του.
β) Μέλη που έχουν αποχωρήσει από τον Σύλλογο με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχουν ούτε και αποκτούν απολύτως κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12ο:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Α) Μέλος το οποίο καθυστερεί την συνδρομή του πέραν των έξι (6) μηνών, μετέχει μεν στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχει όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στερείται επίσης του δικαιώματος παροχής ψήφου εμπιστοσύνης ή μη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης στερείται και του δικαιώματος ψηφοφορίας επί οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς ψηφοφορία ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
Β) Κάθε μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του και τις λοιπές του οφειλές επί έτος και πλέον, διαγράφεται από το Μητρώο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να το επανεγγράψει με αίτησή του, εφ΄ όσον καταβάλλει το σύνολο των καθυστερούμενων οφειλών του πάσης φύσεως προς το Σύλλογο.
Γ) Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση της διαγραφής του τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου, στην οποία παρίσταται το υπό διαγραφή μέλος και εκθέτει τις απόψεις του και η οποία και αποφαίνεται οριστικώς για το θέμα της διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 13ο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο έτη από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται για αυτόν τον σκοπό. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Το ως άνω εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Στην συνεδρίαση αυτή προεδρεύει το μέλος που πλειοψήφησε. Αν ο πλειοψηφίσας κατά τα ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει εντός της άνω προθεσμίας της συνεδρίαση του Δ.Σ. αυτήν δύναται να συγκαλέσει ο επόμενος κατά σειρά εκλογής.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικώς μεν μία (1) φορά κατά μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
δ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής), αρχίζει δε από την επομένη της εκλογής του. Μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέας Διοικήσεως και την ανάληψη από αυτήν των καθηκόντων της, η παλαιά εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου.
ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.
Η αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει στην διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως και γίνεται σε περιπτώσεις βαριάς παράβασης των καθηκόντων του, ανικανότητα διοικήσεως κ.λ.π
στ) Κενές θέσεις συμβούλων, που δημιουργούνται από οποιονδήποτε λόγο συμπληρώνονται από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς , κατά την σειρά της εκλογής τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί , καλείται η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου , η οποία εκλέγει τα ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , η θητεία των οποίων λήγει σε κάθε περίπτωση μετά την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, και του Ταμία απαγορεύεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14ο:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου, ως και η λεπτομερειακή ρύθμιση του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών και της λειτουργίας του
Συλλόγου και όλων των τμημάτων αυτού. Οι κανονισμοί αυτοί δεν μπορούν να τροποποιούν ή να καταργούν διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εν γένει υποθέσεις του Συλλόγου. Προγραμματίζει και κατευθύνει τις εργασίες αυτού.
β) Αποφασίζει για την λήψη κάθε μέτρου κατάλληλου για την εκπλήρωση των σκοπών του. Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς.
γ) Αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που έχουν ανατεθεί σε αυτό από το Καταστατικό ή την Γενική Συνέλευση.
δ) Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου διαχειριστικού έτους και τον προυπολογισμό του επόμενου έτους και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
ε) Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
στ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους του Συλλόγου.
ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ,εφ' όσον κρίνει ότι αυτό θα συνέβαλλε στην καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου, μπορεί να αναθέσει αφ 'ενός την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, αφ' ετέρου δε την εκτέλεση ειδικών έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του Συλλόγου.
2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις και τις διαφορές υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τις εκάστοτε ενέργειές του.
β) Συγκαλεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
γ) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
δ) Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείριση του Ταμία προς τον οποίον, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει εντολή για κάθε δαπάνη.
ε) Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως κάθε έγγραφο του Συλλόγου.
στ) Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών ή κωλύεται , αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός, ο Πρεσβύτερος των Συμβούλων.
3) Ο Αντιπρόεδρος:
Αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα αυτού.
4) Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών, φυλάσσει τα αρχεία και την Σφραγίδα του Συλλόγου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τηρεί το βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία αυτού, ( τα έπιπλα, τα σκεύη, και λοιπά αντικείμενα του Συλλόγου) και ενημερώνει τούτο ανελλιπώς.
γ) Επιμελείται της τήρησης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ως και της τήρησης και συνεχούς ενημέρωσης όλων των λοιπών, πλην αυτών του Ταμείου, βιβλίων του Συλλόγου.
5) Ο Ταμίας:
α) Κρατάει τα λογιστικά βιβλία.
β) Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Συλλόγου.
γ) Επίσης ενεργεί όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένων με την σφραγίδα του Συλλόγου.
δ) Υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επ' ονόματι του Συλλόγου, τα εισπραττόμενα χρήματα, πλην ενός ποσού το οποίον καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως των τρεχουσών δαπανών.
ε) Η ανάληψη χρημάτων από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενεργείται από τον Ταμία , κατόπιν ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του Δ.Σ. εγγράφως.
στ) Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής προς έλεγχο, το Ταμείο του Συλλόγου όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
ζ) Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. περί των καθυστερούμενων τοιούτων.
η) Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που υποδεικνύεται από αυτόν και για τις πράξεις του οποίου αυτός φέρει ευθύνη. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας υπόδειξης , τον αναπληρωτή του Ταμία ορίζει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά, να εγκρίνει τον απολογισμό, τον προυπολογισμό του Συλλόγου, να καθορίζει την πορεία των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε ενέργειά του. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι μία ετησίως και συγκαλείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους προς ακρόαση της Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να εκθέσει όσα έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη περίοδο. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Διοίκηση υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό της περασμένης δωδεκάμηνης περιόδου και τον προυπολογισμό της επόμενης.
3) Προκειμένου να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, πρέπει να δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Πάτρα ή να αποσταλεί αυτή ταχυδρομικώς σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη. Στην εν λόγω πρόσκληση ή δημοσίευση , πρέπει να ορίζεται: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως ,β) τα προς συζήτηση θέματα και γ) τον απαιτούμενο για την απαρτία αριθμό μελών.
4) Για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε διάστημα από δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη αυτή συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε διάστημα από δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, όχι όμως λιγότερα των δέκα (10) μελών.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και
Εφορευτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.
5) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν είχε απαρτία. Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην δημοσίευση ή στην πρόσκληση είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 17ο:
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

'Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν κρίνει σκόπιμο η Διοίκηση ή όταν το ζητήσουν γραπτά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου, τα οποία θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και τα θέματα που προτείνουν στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση.
Κατά τα λοιπά για την λειτουργία των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Στην Γενική Συνέλευση, πέραν τον κατά Νόμο και στο παρόν Καταστατικό αναγραφομένων θεμάτων, ανήκουν και οι εξής αρμοδιότητες:
α) Η εκλογή του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β) Η έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων καθώς και των ετήσιων διαχειριστικών απολογισμών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η έγκριση των ετησίων εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Η έγκριση των ετησίων προυπολογισμών.
ε) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνης.
στ) Η ανάκληση, αντικατάσταση και διαγραφή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Η επικύρωση διαγραφής μελών του Συλλόγου.
η) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
θ) Η διάλυση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 19ο:
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για τα όργανα του Συλλόγου διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει έτσι ώστε οι αρχαιρεσίες και οι εκλογές να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, επί τη βάσει του Μητρώου των μελών του Συλλόγου και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης τυχόν αμφισβήτησης και υποβαλλόμενης ενστάσεως.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο (2) ημέρες από την εκλογή της να καθορίσει την ημερομηνία, τον τόπο και την χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που θα λήγει η υποβολή υποψηφιοτήτων.
Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του και το όργανο για το οποίο θέτει υποψηφιότητα. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και τυπώνει το ψηφοδέλτιο. Όσοι δεν έχουν τις προυποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε καταμέτρηση και άνοιγμα των φακέλων και των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.
Συγκεκριμένα, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται από τον Πρόεδρο αυτής στην Διοίκηση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 20ο :
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1) Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου διενεργούνται από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από την Εφορευτική Επιτροπή κάθε δύο χρόνια προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και αυτοπροσώπως από τα μέλη του Συλλόγου. Η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι υποψήφιοι εκλέγονται από ένα ψηφοδέλτιο.
2) Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον και υπό την εποπτείαν της προαναφερόμενης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3) Τα μέλη εκλέγουν από ένα ψηφοδέλτιο πέντε (5) συμβούλους και τρείς (3) αναπληρωματικούς για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατα την ίδια Γενική Συνέλευση και με το ίδιο ψηφοδέλτιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, για το ίδιο χρονικό διάστημα η οποία ασκεί τον έλεγχο της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε ένα (1) έως (5) ονόματα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) έως τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
5) Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε πρώτοι στον αριθμό των ψήφων υποψήφιοι και ως τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι πρώτοι τρείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι τρείς πρώτοι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και ο ένας για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη αντιστοίχως και καλύπτουν τις θέσεις των τακτικών μελών όταν αυτά αποχωρήσουν.
Εκλογή υποψηφίου ως τακτικού η αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλείει την εκλογή του ως μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 21ο :
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή για όλη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που έργο της είναι να ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέποντας εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου του παρόντος Καταστατικού και τις διατάξεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον Αναπληρωτή του. Αν κατά τον έλεγχο προκύψει διαφωνία, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και σε έκτακτη συνεδρίαση αποφασίζουν για τη διαφορά. Κατά τον έλεγχο τίθενται στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα απαραίτητα βιβλία του σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή
τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά και τις αποφάσεις για τους ελέγχους που κάνει όπως και τις εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση που συντάσσει.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση επί του διενεργηθέντος από αυτήν διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο :
ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για την καλύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση του συνόλου των θεμάτων και προβλημάτων του Συλλόγου και την περαιτέρω ανάπτυξη και ευόδωση των σκοπών του, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να συστήνει διάφορες ολιγομελείς Επιτροπές (από τρία έως πέντε μέλη κάθε επιτροπή).
Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορούν να προέρχονται από μέλη του Συλλόγου. Τις επιτροπές διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για θητεία δύο (2) ετών, η οποία θητεία ανεξαρτήτως χρόνου διορισμού, λήγει σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο λήξεως της θητείας του διορίσαντος αυτές Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι επιτροπές σκοπό έχουν την παροχή βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και κάθε μια στον Τομέα της δραστηριοτητός της. Κάθε επιτροπή συγκαλείται και συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής. Κατά τις συνεδριάσεις κάθε μιάς των Επιτροπών, καλείται υποχρεωτικώς και παρίσταται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω Επιτροπών είναι συμβουλευτικές και όχι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο :
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι Βασικές αρχές της λειτουργίας του Συλλόγου και της επίτευξης των σκοπών του είναι :
α) Η δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του σωματείου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, τον έλεγχο των διοικητικών οργάνων, καθώς και η συμμετοχή όλων των μελών στα προγράμματα, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που αναπτύσσει ο Σύλλογος.
β) Η αυτόνομη δράση, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης τρίτου φορέα.
γ) Η εξάρτηση του Συλλόγου από πολιτικό κόμμα ή η ανάμειξή του σε ενέργειες που επιδιώκουν αμέσως ή εμμέσως πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 24ο :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Συλλόγου τροποποιείται κατόπιν απόφασης της Γ. Σ. των μελών. Για την λήψη της εν λόγω απόφασης συγκαλείται ειδικά προς τούτο Γενική Συνέλευση των μελών, αφού το ζητήσει το (1/5) ένα πέμπτο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κατά την Συνέλευση απαιτείται, για να υπάρχει απαρτία, η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών, και να ψηφιστεί η τροποποίηση από τα 3/4 τρία τέταρτα αυτών.
Προς λήψη αποφάσεων για μεταβολή των σκοπών του Συλλόγου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η Συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 25ο :
ΔΙΑΛΥΣΗ

1) Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του. Για την λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.
2) Ο Σύλλογος διαλύεται με οποιονδήποτε τρόπο, η περιουσία αυτού σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά, ή ακίνητα και πάσης άλλης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του, θα περιέλθει στο Χαμόγελο του Παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 26ο :
Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Α

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή με την επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσον αυτής το έτος ίδρυσής του, απεικονίζει δε τον φάρο της Πάτρας και διασταυρούμενα ένα πινέλο και ένα κοπίδι.

ΑΡΘΡΟ 27ο :
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τον Α. Κ. ή από άλλες τυχόν ισχύουσες σχετικές διατάξεις του νόμου εφόσον υπάρχουν,
άλλως από την Γενική Συνέλευση.

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 27 άρθρα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως ακολούθως :
Πάτρα, 24 / 03 / 2009

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος του Αρίστου.
Παναγιώτης Ζαρκάδης του Νικολάου.
Φώτης Γκοτσόπουλος του Ιωάννου.
Ιωάννης Λιμοτυράκης του Φιλίππου.
Βαγγέλης Κοντοδήμος του Δημητρίου.
Νικόλαος Τσελέντης του Βασιλείου.
Στράγγας Αναστάσιος του Θεοφίλου.
Στέλιος Σαγρέδος του Ματθαίου.
Παναγιώτης Μεταλλινός του Σπυρίδωνα.
Ιωάννης Βόσσος του Ανδρέα.
Βασίλειος Κουρκουμέλης του Γεωργίου.
Άνθιμος Γκοτσόπουλος του Φωτίου.
Νικόλαος Καμίτσης του Σταμάτη.
Δημήτριος Καλόφωνος του Βασιλείου.
Γιάννης Δημητρόπουλος του Σπύρου.
Βασίλειος Τσελέντης του Νικολάου.
Νικόλαος Γιαννούλης του Γεωργίου.
Δημήτρης Παπαγιάννης του Χρήστου.
Νικόλαος Πετρόπουλος του Στεφάνου.
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος του Γεωργίου.
Βασίλειος Στανίδης του Αλεξάνδρου.
Ιωάννης Τόμπρος του Χρήστου.
Γεώργιος Λουκόπουλος του Χρήστου.
Ιωάννης Ρηγόπουλος του Νικολάου.

Βεβαιούται ότι το παρών καταστατικό αναγνωρίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 426/29-04-2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Πάτρα 01/07/2009
Η Προεδρεύων Πρωτοδικών
Photo eched στο χαλί.....το μονο πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει....

Κλειδωμένο

Επιστροφή στο “Καταστατικό του Συλλόγου”